Het verborgen risico van Artikel 84 Wet WIA bij overname van een onderneming middels activapassiva transactie

Het verborgen risico van Artikel 84 Wet WIA bij overname van een onderneming middels activapassiva transactie

In de dynamische wereld van bedrijfsovernames zijn er tal van juridische en financiële aspecten die zorgvuldig moeten worden overwogen. Een minder bekend risico, maar wel één met potentieel verstrekkende gevolgen, is te vinden in Artikel 84 van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Bij het overnemen van een onderneming via een activapassiva-transactie, kunnen nieuwe eigenaren geconfronteerd worden met de verborgen valkuilen van deze wetgeving. Laten we eens dieper ingaan op dit onderwerp.

 

Artikel 84 van de Wet WIA

Dit artikel is een bepaling die de werkgever verplicht om gedurende 10 jaar na beëindiging van de dienstbetrekking, een werknemer door te betalen indien deze binnen vier weken na het einde van de dienstbetrekking arbeidsongeschikt wordt. Dit geldt met name in situaties waarin de werknemer al arbeidsongeschikt was op het moment van beëindiging van het dienstverband, maar dit niet bekend was bij de werkgever.

Keuzemogelijkheid eigenrisicodrager

Binnen artikel 84 Wet WIA bestaat de keuzemogelijkheid voor werkgevers om eigenrisicodrager te worden, mits ze voldoen aan bepaalde voorwaarden en verplichtingen. Een werkgever die eigenrisicodrager is, draagt zelf het risico voor de WGA-uitkeringen (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en is verantwoordelijk voor de re-integratie van werknemers die arbeidsongeschikt raken, in plaats van dit risico te verzekeren bij het UWV.

De Activapassiva-transactie

Bij een activapassiva-transactie koopt de koper specifieke activa en passiva van een bedrijf, in plaats van het bedrijf als geheel over te nemen. Dit kan aantrekkelijk zijn voor de koper, omdat hij selectief kan zijn in wat hij wil verwerven. Daarmee voorkomt hij dat hij verantwoordelijk wordt voor bepaalde schulden of verplichtingen van de verkoper. Belangrijk aspect hierbij zijn de werknemers, die vaak wettelijk overgaan op basis van de Wet overgang van onderneming.

Wet overgang van onderneming

In geval van Wet overgang van onderneming gaan de rechten en verplichtingen uit arbeidsovereenkomsten over op de nieuwe werkgever. Dit omvat ook de verantwoordelijkheid voor lopende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, re-integratieverplichtingen en verantwoordelijkheden vanuit het eigenrisicodragerschap. En zie hier de verborgen valkuil.

Het risico voor de koper

Het risico bij een activapassiva-transactie, ligt in het feit dat de koper mogelijk niet volledig op de hoogte is van lopende arbeidsongeschiktheidsclaims van voormalige werknemers van de verkopende onderneming. Daarnaast kan de koper, door een verschil van keuze in eigenrisicodragerschap tussen de koper en de verkoper, voor verrassingen komen te staan in geval van lopende claims. Deze claims zijn bijvoorbeeld niet verzekerbaar bij een eigenrisicodrager met een private verzekering.

Het risico beperken

Om het risico van Artikel 84 wet WIA te beperken kunnen kopers verschillende stappen overwegen:

Due Diligence: Grondig onderzoek naar alle lopende en potentiële arbeidsongeschiktheidsclaims. Dit kan worden uitgevoerd door juridische en financiële professionals die gespecialiseerd zijn in bedrijfsovernames. Ook de vraag of eigenrisicodragerschap speelt is van belang.

Garanties en vrijwaringen: De koper kan de verkoper vragen om garanties en vrijwaringen met betrekking tot arbeidsongeschiktheidsclaims van voormalige werknemers. Indien er na overname claims naar voren komen, dan kan de koper mogelijk terugvallen op de verkoper voor vergoeding.

Verzekering: Overleg met verzekeraar over de mogelijkheden tot het afdekken van risico’s.

Structuur transactie: Als de risico’s die zich na onderzoek openbaren, niet op een andere wijze af te dekken zijn, dan kan een mogelijke oplossing worden gevonden in het anders structureren van een transactie, in bijvoorbeeld een aandelentransactie.

Conclusie

Bij bedrijfsoverdracht middels een activapassiva-transactie is het cruciaal voor kopers om zich bewust te zijn van de potentiële risico’s die voortvloeien uit Artikel 84 van de Wet WIA. Door zorgvuldige due diligence, het verkrijgen van passende garanties en vrijwaringen, het onderzoeken van verzekeringsdekking of herstructureren van de transactie, kunnen kopers dit risico effectief beheren en zichzelf beschermen tegen onvoorziene financiële verplichtingen op de lange termijn.